PENGERTIAN KHIDMAT


  • Pengertian khidmat dalam Islam itu apa sih ?
  • Apa itu khidmat ? Apa arti kata berkhidmat ?
  • Apa yang dimaksud dengan khidmat ?
  • Apa arti khidmat dalam Islam ?

Pengertian Khidmat


Pengertian Khidmat Menurut Para Ahli

Arti khidmat adalah :

Pengertian khidmat adalah suatu bentuk keadaan yang tidak mengabaikan sesuatu, memperhatikan dengan seksama, menghormatinya serta fokus terhadap hal tersebut.


Pengertian khidmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hormat, takzim. Sedangkan dalam istilah, kata khidmat berarti atau menggambarkan susana hati yang damai.

Adapun turunan dari kata khidmat yaitu berkhidmat dan kekhidmatan. Berkhidmat artinya menunujukan perbuatan khidmat, mengabdi atau bersopan santun. Sedangkan kekhidmatan berarti suasana khidmat atau takzim.

Sikap khidmat haruslah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu beragama, bermasyarakat, bernegara,  dan aspek kehidupan lainnya.

Khidmat dalam beribadah merupakan bentuk atau cara seseorang dalam berhubungan dengan Tuhannya,  ketika beribadah semakin khusyuk maka diharapkan akan mempertebal iman seseorang. Rasa khidmat dalam beribadah memang sangat penting karena tujuan manusia untuk beribadah yaitu selain untuk menunaikan kewajiban kepada Tuhan, tapi juga merupakan salah satu upaya untuk membentuk diri dan hati yang senantiasa damai.

Berkhidmat merupakan bentuk ibadah karena manusia berusaha untuk memenuhi kewajibannya, bukan hanya memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, melainkan kewajiban kepada sesama manusiapun merupakan bentuk ibadah dengan cara berkhidmat. Ketika manusia bekerja dengan rasa tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya dan mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya itu merupakan bentuk ibadah pula dalam berkhidmat. Ketika bekerja diniatkan untuk berkhidmat kepada keluarganya merupakan kemuliaan dan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan semagat kerja secara profesional dan penuh dengan tanggung jawab.

Sebagai contoh penerapan kata khidmat dalam sikap patriotisme yaitu “Mengikuti upacara bendera hari Senin dengan penuh khidmat” itu berarti sikap seseorang yang tengah mengikuti upacara dengan rasa hormat dan bangga akan bendera yang merupakan lambang negaranya yang dijunjung tinggi olehnya dalam kehidupan bernegaranya. Berkhidmat kepada negara atau mengabdi pada negara merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negaranya. Banyak sekali profesi yang berkhidmat kepada negara, profesi tersebut di negara Indonesia lebih dikenal dengan PNS atau Pegawai Negeri Sipil.

Pendek kata, sikap khidmat dalam bermasyarakat merupakan sikap yang saling menghormati dengan sopan dan santun sebagaimana adat dan adab yang berlakun lingkungan tersebut, sehingga diharapkan akan terciptalah suasana masyarakat yang harmonis.


Oke itulah penjelasan singkat tentang pengertian arti khidmat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pengertian khidmat secara umum ya ! Lihat juga pengertian religius 🙂